www.108realestate.cz logo

EIA

EIA (Environmental Impact Assessment) je proces hodnocení dopadů navrhovaných projektů nebo činností na životní prostředí. V kontextu komerčních nemovitostí se to obvykle vztahuje na hodnocení dopadů nové stavby, rekonstrukce nebo významné změny použití nemovitosti na životní prostředí.

EIA může zahrnovat hodnocení řady různých faktorů, včetně:

  • Dopady na kvalitu vzduchu, vodu a půdu
  • Dopady na místní ekosystémy a biologickou rozmanitost
  • Dopady na kulturní a historické zdroje Dopady na zdraví a kvalitu života místních obyvatel
  • Potenciální změny v krajinné charakteristice
  • Hlučnost a dopravní zátěže
  • Spotřeba zdrojů a produkce odpadu

V mnoha zemích je EIA povinná pro určité typy projektů a musí být provedena před zahájením jakékoliv stavební činnosti. Výsledky EIA mohou ovlivnit rozhodnutí o tom, zda bude daný projekt schválen nebo zda budou vyžadovány určité změny designu, provozních postupů nebo ochranných opatření.

EIA je důležitým nástrojem pro řízení environmentálních rizik a pro podporu udržitelného rozvoje v oblasti komerčních nemovitostí.

Další termíny z okruhu

EIA nezní lákavě?

Neváhejte nás zkonktaktovat